W tym roku Wielkopolska ponownie włącza się w międzynarodową akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć z samorządową kampanią „#MakeLoveNotPrzemoc”. Akcja rozpoczyna się 25 listopada – tę datę Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka.

Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Wielkopolska kampania – podobnie jak w ubiegłym roku – jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. Naszymi partnerami społecznymi, realizującymi obecnie projekty i programy antyprzemocowe są: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Zero-Pięć. Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja ReStart. Samorząd prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl

Wielkopolska kampania #MakeLoveNotPrzemoc jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

About Author