– BP Chodzież

De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Nau­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go ser­decz­nie za­pra­sza do udzia­łu w kon­kur­sach:
Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Te­go­rocz­na edy­cja kon­kur­sów jest już ósmą z ko­lei. Tra­dy­cyj­nie chce­my do­ce­nić wiel­ko­pol­skie przed­szko­la i szko­ły oraz uho­no­ro­wać i pro­mo­wać na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia dy­dak­tycz­ne i wy­cho­waw­cze, czyn­nie an­ga­żu­ją­cych się w roz­wój szko­ły lub pla­ców­ki.
Ter­min zło­że­nia …

23 maja 2024 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli w spotkaniu integracyjno-edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Centrala Młodych w Chodzieży. Brali w nim również udział seniorzy z Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Spotkanie poświęcone było książce i czytelnictwu.

16 maja pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Chodzieży odwiedzili Przedszkole Artystyczne RE RE KUM KUM. Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wysłuchały wierszy o książce i bibliotece oraz bajek : " Mądra kurka" i " Słodkie kłopoty łakomej wiewiórki".

16 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne z uczestnikami chodzieskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Odwiedziły nas sekcje: stolarska i rękodzielnicza. Uczestnicy WTZ poznali zawód i pracę bibliotekarz oraz wysłuchali wierszy o bibliotece i opowiadań w formie teatrzyku Kamishibai.

09 maja 2024 r. z okazji Tygodnia Bibliotek, Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Czerwona Ciuchcia" w Chodzieży. Dzieci z grup: "Niedźwiadki", "Motylki" i "Słoneczka" zwiedziły bibliotekę oraz wysłuchały bajek i wierszy o książkach.

W 2024 roku obchody Tygodnia Bibliotek przypadają na okres od 8 maja (środa) do 15 maja (środa). Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem: "Biblioteka - miejsce na czasie"

W dniach 8-15 maja swoje święto mają wszyscy fani czytania – właśnie wtedy w Polsce odbywa się Tydzień Bibliotek. Chociaż dzisiaj traktujemy je jako sposób na …

23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Bibliotekę Pedagogiczną odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Dzieci z grup "Szewczyki" i "Słoneczka" słuchały przygotowanych dla nich bajek i wierszy o książkach oraz zwiedziły Bibliotekę

Zapraszamy na konferencję „Biblioteka Bez Granic. Tradycyjnie i w erze nowych technologii”, która odbędzie się 18 kwietnia w godzinach 10:00 – 14:45 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Zapisy online na stronie konferencji: https://konferencja.cdnpila.pl/

Jesteś bibliotekarzem, nauczycielem, osobą zainteresowaną nowymi możliwościami edukacyjnymi? Chcesz …

18 marca w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży odbyło się spotkanie z p. Zofią Siejak żoną pisarza Tadeusza Siejaka i poetką p. Zofią Grabowską - Andrijew. Celem spotkania było poznanie twórczości lokalnych artystów oraz inspirowanie nauczycieli do kształtowania wśród dzieci i młodzieży tożsamości kulturowej.