DKOPP-WNP.4092.63.2023.DB
Warszawa, 16 czerwca 2023 r.
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji
  klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie
  powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu
  u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę
  potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu
  wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków
  i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem
  migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie
  z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie
  oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także
  z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego
  wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania
  i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym
  uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji
  dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli
  narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej

  inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego
  w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie
  stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju
  Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej
  Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych
  przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

About Author